JTI opleidingsinstituut doet er alles aan om de samenwerking met u goed te laten verlopen en optimale kwaliteit te bieden. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben dan kunt u gebruik maken van onderstaande klachtenprocedure:

1. Doel van de procedure
Het doel van deze procedure is het structureren van het proces van behandeling van klachten binnen JTI opleidingsinstituut. Deze klachten kunnen door iedereen worden gemeld, hetzij telefonisch via: 085 – 009 15 15 dan wel via mail: 
info@opleidingsinstituut-jti.nl. Door deze structurering dienen klachten zodanig te worden ontvangen, geregistreerd, behandeld en geëvalueerd dat:
– De klant zo goed als mogelijk tevreden wordt gesteld;
– Herhaling van de klacht wordt voorkomen.

2. Werkwijze
2.1 Ontvangen en registreren van een klacht
Iedere medewerker van JTI opleidingsinstituut mag klachten ontvangen. De medewerker registreert deze klacht direct na ontvangst. Van een klacht dienen tenminste de volgende gegevens te worden geregistreerd:
– Registratienummer;
– Datum ontvangst;
– NAW-gegevens klant;
– Naam ontvanger;
– Korte omschrijving van de klacht.

2.2 Behandelen van een klacht
De ontvanger stelt, indien mogelijk, een passende oplossing voor aan de klant. De ontvanger legt de oplossing vast op het interne klachtenformulier. Indien de ontvanger de klacht niet zelf of niet direct kan oplossen wordt deze aan de directie voorgelegd, welke de klacht verder afhandelt.

2.3 Vaststellen oorzaak en oplossen probleem
De behandelaar, indien nodig in overleg met de directie, stelt de mogelijke oorzaken van de klacht vast en gaat na of een structurele oplossing c.q. preventieve maatregelen gewenst zijn. Oorzaak en oplossing moeten op het interne klachtenformulier worden aangegeven.

3. Verantwoordelijkheden
Alle medewerkers van JTI opleidingsinstituut zijn verantwoordelijk voor het correct ontvangen van een klacht.
De klachtenbehandelaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de klacht. De directie is verantwoordelijk voor de analyse en archivering van de interne klachtenformulieren en andere daaraan gerelateerde documenten, alsmede voor de bewaking van de klachtenafhandeling.

4. Analyse van de klachten
De interne klachtenformulieren worden altijd vertrouwelijk behandeld.
– De directie doet hiervan, indien noodzakelijk, verslag aan haar medewerkers/derden;
– De directie doet, indien noodzakelijk, aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe
klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

5. Registraties
Het interne klachtenformulier zal maximaal 2 jaar worden bewaard.