Het op een gewenste en adequate wijze reageren op een noodsituatie is alleen mogelijk als dit wordt voorbereid. Planvorming is volgens veiligheidsadviseur Ramon Janssen van JTI een essentieel onderdeel van deze voorbereiding.

Zonder plan van aanpak is de reactie op een noodsituatie en dus de uitkomst immers ongewis. Het is daarom noodzakelijk om een plan op te stellen waarin staat beschreven hoe het bedrijf of de instelling omgaat met een noodsituatie en hoe hierop gereageerd dient te worden.

Uit recent uitgevoerd onderzoek naar veiligheid op de werkvloer blijkt dat bijna 15% van de werknemers stellig zegt dat er op de werkvloer geen ontruimingsplan aanwezig is. Nog eens 18% heeft geen idee of zo’n plan er is. Alarmerende cijfers, zeker gezien het feit dat ieder bedrijf of instelling volgens de Arbowet verplicht is een ontruimingsplan te hebben.

Maar is dit wel zo? Is inderdaad ieder bedrijf of instelling volgens de Arbowet verplicht een ontruimingsplan te hebben? Het antwoord hierop is NEE! Niet ieder bedrijf of instelling is volgens de Arbowet verplicht een ontruimingsplan te hebben. Onderstaand geef ik u graag wat meer duidelijk hierover.

De wettelijke verplichting tot het hebben van een ontruimingsplan is gebaseerd op het Bouwbesluit 2012, artikel 6.23, zesde lid, en dus niet, zoals vaak ten onrechte wordt benoemd, op basis van de Arbowet. In artikel 6.23, zesde lid, staat beschreven dat als een gebouw een gebruiksfunctie heeft waarvoor een brandmeldinstallatie is geëist zoals bedoeld in artikel 6.20, eerste lid, het betreffende bedrijf of instelling een ontruimingsplan heeft.

Maar hoe zit het dan met de Arbowet?

In artikel 15, eerste lid, van de Arbowet staat beschreven dat een werkgever zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, dient te laten bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. In de memorie van toelichting op artikel 15, staat geschreven dat de taken van die bedrijfshulpverleners dienen te worden omschreven, het zogenoemde bedrijfsnoodplan.

Samenvatting.

Heeft uw gebouw een brandmeldinstallatie, dan bent u verplicht om een ontruimingsplan te hebben.
Heeft uw gebouw geen brandmeldinstallatie, dan heeft u geen verplichting tot het hebben van een ontruimingsplan.

Daar conform de Arbowet ieder bedrijf of instelling verplicht is om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening (BHV), is ieder bedrijf wettelijk verplicht tot het hebben van een bedrijfsnoodplan.

Welk plan heeft uw bedrijf of instelling nodig?
Ieder bedrijf of instelling heeft zijn eigen aandachtspunten. Over wat er allemaal in een plan moet staan en hoe dit het best kan worden opgezet, is veel gezegd en geschreven. Een veel gebruikte richtlijn hierbij is de NEN 8112:2017. Het maken van maatwerkplannen is echter specialistisch werk. Onze veiligheidsadviseurs hebben hiervoor de juiste kennis & knowhow, en helpen u graag verder.
Kijk hier voor meer informatie over onze veiligheidsplannen.